. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Monday, October 29, 2012

సారి నీ ప్రపంచంలోకి మల్లీ అడుగు పెట్టే ప్రయత్నం చేసినందుకు

సారి నీ ప్రపంచంలోకి మల్లీ అడుగు పెట్టే ప్రయత్నం చేసినందుకు
ఎక్కడో గుంచే చివర్లో చిన్న ఆశ.
అప్పటి నీవు .. ఇప్పటినాకు
ఎక్కడొ చోటు ఉంటుందేమో అని
మానస్సు వద్దు వద్దు అంటున్నా
దైర్యం చేశా .. అనుకున్నదే జరిగింది
నీ ప్రపంచలోకి రాను లే
దూరం నుంచి చూస్తాను
అది తప్పైతే ..నేను..?