. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Monday, October 22, 2012

ఈ గాధను నా మనసునులోని భాధగా మార్చుకొని ,


కాలం కరిగిపోతుంటే.......
మేఘం వాలిపోతుంటే....
ఆత్మీయులు దూరమవుతుంటే,
మనసు విరిగిపోతుంటే ...
ఈ గాధను ఎవరికి చెప్పుకోను ,
ఈ గాధను ఒకరికి చెప్పి బాధించడం కన్నా,
ఈ గాధను నా మనసునులోని భాధగా మార్చుకొని ,
ఈ కాలంతో పాటు కరిగిపోతూ ,
ఆ మేఘంతో పాటు వాలిపోతూ,
ఈ అనంతవాయువులలో కలిసిపోవాలని,
ఈ చివరిక్షణాలే ,నా మధుర క్షణాలు కావాలని,
పరితపిస్తూ , ఆ చివరిక్షణం కోసం వేచిచూస్తూ