. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Saturday, October 13, 2012

వర్షించడానికి సిద్దం గాఎన్నేళ్ళ భావాలో?

నన్ను మాట్లాడనివ్వు... లోలోన అదిమిపెట్టుకున్న ఎన్నో ఆశలుఆనందాలు, కన్నీటి సవ్వళ్ళను ఇప్పటికైనా నీ చెవిని తాకనివ్వు ! చాలు...ఈ మూగ రోదనింక చాలు గుండె పాటను గొంతులో ఆపేసినఆనవాళ్ళు చెరిగిపోయేలా ఒక్కసారి కేక పెట్టనివ్వు... ఇకనైనా నన్ను మాట్లాడనివ్వు! వర్షించడానికి సిద్దం గాఎన్నేళ్ళ భావాలో? ప్రవాహం లాఎన్నెన్ని కన్నీళ్ళో?