. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Thursday, October 11, 2012

ప్రతి రోజు ఎదురు చూస్తున్న ఏ రోజైన మాట్లాడతావని

నీతో నీకోసం ఒక జీవితం కావాలి. నీ తోడంటు లేనప్పుడు స్వర్గంలో ఉంటె ఏంటి ఈ నరకం లో ఉంటే ఏంటి కను రెప్ప నుండి జారే మొదటి చుక్కని చేరిపెందుకు నా చేయి పట్టుకుని లాలిస్తావని ఈ ఎదురు చూపులో నీ ఊసులు వినలేని నీ ఊహలు కనలేని నా ఈ ఊపిరి ఉంటే ఏంటి లేకున్నా ఏంటి ..?!? నువ్వు నీ నవ్వు లేని ఈ లోకం తో నాకు పనేంటి బంగారం నా భయం ఒక్కటే ఈ జీవితం లో మనం మరల కలిసినా ఒక కృత్రిమమైన సంభాషణ తో మరల విడిపోతామని ప్రతి రోజు ఎదురు చూస్తున్న ఏ రోజైన మాట్లాడతావని ఇలాంటి రోజోస్తుందని తెలిసు ఇంత భయంకరం గా ఉంటుందని తెలియదు మునుపటిలా ప్రేమించు అనలేను వీలైతే మన్నించు