. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Saturday, October 13, 2012

నిన్ను ఛూడాలని మనస్సు ఉబలాట పడుతోంది

నీకు గుర్తుందా మనం కల్సింది అక్టోబర్ లోనే.. ఈదే నెలలో.. క్షనం ఏక్కడ ఆవకాశం దొరుకుతుందాని ఎదురు చూశాం.. ఇన్ని రోజులు ఎలా గడచిపోయాయో విది మనిద్దరితో ఆడుకుంది.. మనం ఎందుకు దూరంగా ఉంటున్నామో .నిద్ర పట్ట్క రాస్తున్నా నిజంగా నీలాగా ప్రేమగా ఎవ్వరూ పిలవలేదు..... స్వార్దపరూలే అందరూ... నీతో గొడవపడ్డా నీలో నిజాయితి నన్ను ఇంకా నీవాడినే అని మనసు తపిస్తుంది... స్వార్దపరుల చేతిలో ఓడిపోయాను..నిన్ని చూడాలని నీతో మాట్లాడాలని ఉంది.. అమ్మ చనిపోయినప్పుడు నీవు చెప్పిన దైర్యం..మనసు బాగాలేనప్పుడు నీవిచ్చి సలహా.. ఎందుకో..ఎవ్వరినైనా ఎదురించి నీకు దగ్గర కావాలని ఉంది..మనుషులు ఇంతే మనం వాళ్ళను ఎందుకు లెక్క చేయాలి మనిషిగా మొదటిసారి మనసును గెలిపించావు ఎందరినో చూశాను అందరిలో నీవిచ్చిన దైర్యం.. నీవు చూపిన ప్రేమ ..నేనూ ఎక్కడ భాదపడతానో అని పడ్డ కంగారు..తలచుకుంటే మదిలో గిలిగితలు పెడుతున్నా..స్వార్దపరులు మనమద్యి చేరినప్పుడు ..నన్ను కాదన్న క్షనాన నీ పరిస్థితి తలచుకొని భాదపడ్డాను..నీవు మారావేంటి అని మదన పడ్డాను కాని తర్వాత తెల్సింది ... నీవెంత భాదపడ్డావో..క్షనాలు యుగాగా గడిపిన రోజులు మర్చిపోయావా..ఎందుకో మనస్సు భాద్ అని పించి నప్పుడల్లా నీవే గుర్తుకొస్తావు.. నీవు ఆప్యాయంగా మాట్లాడీని మాటలు ఎలా మర్చిపోను చెప్పు..నన్ను కోదరు నమ్మించి మోసం చేశావు.. నిజం అని నమ్మి మోసపోయాను... ఎందుకో ప్రతివిషయంలో విది వెక్కిరిస్తూ ఆడుకుంటుంది.. నేనేం చేయలేక వెర్రికేకలు వేస్తున్నా నీవు మాట్లాడితే బాగుండు అని ఏన్ని సార్లు అనుకున్నానో ..మనస్సు భాద పడ్డ ప్రతిసారి నీవే గుర్తుకొస్తావు...భాదల్లో ఉన్నప్పుడు నీవు పలుకరించే తీరు... మనస్సు కష్టం అనిపించిన ప్రతిసారి గుర్తుకొస్తావు..గుండెలు పగిలే నిజాలు తెల్సినప్పుడు నీవు తోడుంటే అన్నీ నీకు చెప్పుకోవాలని పిస్తుంది.. చిరునవ్వునవ్వుతూ సలాహాలు ఇస్తున్న నిన్ను అలా చూస్తూ గడిపేయాలని పిస్తుంది.. మనిద్దరీ మద్యా ఎందరో కావాలని సృష్టించిన అఘదం పూడదా నీ చల్లని పిలుపు నన్ను దగ్గర్గా చేరేదెప్పుడొ.. ఎందుకో జరుగుతున్న క్రమం నన్ను బ్రతకనీయదేమో అనిపిస్తుంది. ఒక్కొక్కటిగా ఎదురు తిరుగుతున్న పరిణామాలు .. నమ్మించి చేస్తున్న మోసం.. తట్టుకోలేకపో ఎప్పుడు ఏనిమిషాన గుండే కచ్చితంగా ఆగిపోతుంది. నేను అదే కోరుకుంటున్నా.. నీకు ఇంకా ఏదో చెప్పాలని ఉంది.. నా మాటలు విననంద దూరంలో ఉన్నావు... మనసుకు నేను పోయే లోవు దగ్గవ అవుతావన్న నమ్మకంలేదుతున్నా ప్రాంణం ఉండేలాలేదు.. ఏక్షనం అయినా ఆగిపోవచు.. ఒక్కొక్కటిగా ఎదురు తిరుగుతున్న పరిస్థ్తితులు నన్ను ఆదిశగా వెళ్ళమని మనస్సు నన్ను చిరాకు పెడుతోంది,, నేను పోయేలోపు ఒక్కసారి దగ్గరగా నీతో మాట్లాడాలని ఉంది సాద్యింకాదు కాని ఎందుకో మనస్సు భాదపడ్డప్పుడు నీదరికి చేరాలని పిస్తుంది.. ఏమో ఇక నన్ను చూస్తావో లేదో..కాని ఒక్కసారి నీతో మాట్లాడాలని బాదలు చ్చెప్పుకోవాలని ఉంది ..మాట్లాడే దైర్యం చేయలేని నిస్సహాయ స్థితిలో ఉన్నా మాటలు పలుకలేనంత నీరసంగా గుండె కొట్టుకుంటోంది.. ఆగిపోతుంది ఎప్పుడు.. అయినా మనసాగక నిన్నే పలుకరిస్తోంది చివరిపలుకులకు నాకు అవకాశం ఇవ్వవా..ఎందుకో చివరిక్షనాలు లెక్క బెట్టుకుంతున్నానేమో అనిపిస్తుంది..