. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Thursday, October 18, 2012

ప్రేమ.. దొరకదా వెతికితే కడలైన కన్నీట,

మనసు పలికే భాష ప్రేమ,
మౌనమడిగె బదులు ప్రేమ..
మరణమైనా తోడు ప్రేమ,
మనకు జరిగె మాయ ప్రేమ..
మనకు జరిగె మాయ ప్రేమ.. ..
గుండెలో యదలనే కాల్చుమంటే

ప్రేమ... రగిలిన సెగలనే ఆర్పునది
ఈ ప్రేమ... ఆదియు అంతమూ లేని పయనం
ప్రేమ... వేకువై చేరునే చికటింట్లో
ప్రేమా.. విశ్వమంతా ఉన్న
ప్రేమ,ఇరుకు యదలో దాచగలమ.. .. కా
టిలో కాలదు తుది లేని
ఈ ప్రేమ..జన్మనే కోరదు అమ్మెరుగదీ
ప్రేమ.. దొరకదా వెతికితే కడలైన కన్నీట,
తరమక దాహమే నీరల్లే
ఓ ప్రేమ.. నీడనిచ్చే వెలుగుతోడు,చీకటైతే ఏమికాను..