. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Saturday, September 28, 2013

చుట్టూ ఎంత మంది ఉన్నా ఒంటరితనం కమ్ముకుంటుంది

మనసు లోతుల్లో ఏదో బాధ ..

దేని కోసమో వెతుకులాట ...?
ఎవరి కోసమో ప్రాకులాట ...?

కళ్ళ వెంట నీరు నదిలా ప్రవహిస్తుంది ...
గుండెలోని బాధ చెరువులా ముంచేస్తుంది ...

ఏదో పోగొట్టుకుంటున్నట్టు...?
ఇంకేదో దురమవుతునట్టు ...

చుట్టూ ఎంత మంది ఉన్నా ఒంటరితనం కమ్ముకుంటుంది
నా ఆలోచనలలో నాకంటూ తావు లేకుండా వేరే ప్రపంచంలో
విహరిస్తున్నాయి

ఎవరికోసం ఈ ఆరాటం ..?
దేనికోసం నామనసు చేస్తున్న ఈ పోరాటం ...?

కళ్ళల్లో నీరు కట్టలు తెంచుకుని ప్రవహిస్తుంది...
గుండెల్లో బాధ గునపమై గుచ్చుకుంటుంది ...

ఎన్నటికి ఆగేను ఆ కన్నీరు ...?
ఎప్పటికి తీరేను ఈ హ్రుదయ పొరు... ?