. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Sunday, September 22, 2013

జ్ఞాపకాలు ఆలపించిన విషాదగీతాలు వెక్కిరిస్తున్నాయి

జ్ఞాపకాలు ఆలపించిన
విషాదగీతాలు వెక్కిరిస్తున్నాయి
కొన్ని జ్ఞాపకాలు  ఎందుకో
ఎండురెప్పల మధ్య
నిశ్శబ్దంగా దొరిలి పోతాయి


గుండెగొంతుకల్లో మ్రోగిన
మాటల గలగలలు
గళ్ళు గళ్ళు మని మ్రోగిన గజ్జేల
గాత్రాలన్ని తెగిపడిన మువ్వల్లా
మౌనంగా మిగిలిపోయాయి ఎందుకో


సెలయేటి గలగలలు
ఘనీభవించి గొంతు లోతుల్లో
పదాలు వెదుకుతూ ఉండిపోతాయి 

మనమద్యి చేరని పదాలు

గుండె గుబరువు దించమంటూ..
రెప్ప జారిన చివరి బొట్టు
ఆర్తనాదం ఎవరికోసం ఆక్రోసిస్తుంది
గుండెల్లో భాద బగబగ మండుతూ
గుండెను తగలబెడుతూనే ఉంది

అక్షరాలను అందంగా అలంకరించి
నీ కై ఇవ్వాలనుకుంటా..
మొదట భావం 

బాగానే ఉంటుంది
తరచిచూస్తే మనసుభారం 

అంతా నిక్షిప్తమై ఉంటుంది
ఏంటో దీనమ్మ జీవితం చిరాకేస్తుంది