. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Thursday, January 31, 2013

ఆ 'జాబిలి' వైపు ఆరాదనగా చూస్తూ

ఓ ప్రేమ 'జాబిలి' నీ చల్లదనం నాక్కావాలి
నీకోసం తపన పడుతున్నా నేనొక ప్రేమ బాటసారి.

నీవొక ప్రేమ జాబిలి.వెన్నెల సిరిమళ్ళివి..నీ చెలికాని చేరరావా
నీ నవ్వుల వెన్నెల్లు నాపై కురిపించి నా మదిలో అలజడి రేపావు..!
కానీ,నా జీవితపయనంలో 'ప్రేమ' మజిలీ రగిలించి ఎక్కడ దాక్కున్నావు జాబిల్లి

ఆకసాన అందంగాఅందమైన 'జాబిలి'ని చేరుకోలేను
చెంత చేరాలి అన్న ఆశను చంపుకోలేను ప్రియా
నీవు నా గుండెలో చేసిన తీపి గాయాల గురుతులను చెరుపుకోలేను.
అందుకే,ఆ 'జాబిలి' వైపు ఆరాదనగా చూస్తూ.. చూస్తూ..
నిన్ను ఆరాధిస్తూ..అభిమానిస్తూ..ఈ చిన్ని ప్రాణం విడుస్తున్నా