. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Monday, January 21, 2013

నీ కోసం ఏం రాస్తున్నానో తెలీక


కదిలిస్తే చాలు గుండె ఒలికి పోతుంది
పలకరిస్తే చాలు మనసు
పులకించి పరవసించి పోతుంది
ఎలా ప్రారంభిచను ప్రియా
నీ కోసం ఏం రాస్తున్నానో తెలీక
నాలోని నిన్ను మినహా
నాలోనుంచి నన్నే తరిమేశాను
ఆహ్వానం లేకుండానే
నా హృదయంలో ప్రవేశించి
నా దృష్టిని నా మనస్సును
నీ వైపు మరల్చుకుంటున్నావు
నీవు రావు నన్ను పోనీవు
తీయ్యటి మాటలతోఊరించి
ప్రపంచానికి దూరం చేశావు
అందుకే మరో ప్రపంచాన్ని సృష్టించుకున్నా
నా కలల ప్రపంచంలో నీఒక్కదానివే ఉంటావు
నిన్ను అలాగే చూస్తూ నేనుంటా ప్రియా
దిగులు కళ్ళతో,వెర్రి చూపులతో,
మరపు మాటలతో,
ఏమరపాటులో ఎదురుచూపులు
నీకోసం ఎక్కడ వెతకాలో తెలీక
నీ కోసం వెతికి వెతికి అలసి
చిక్కి శల్యమయ్యే ఈ నిర్భాగ్యుణ్ని చూసి
దిక్కులే నవ్వుతున్నాయి
చుక్కలు కూడా ఏడుస్తున్నాయి
నా జీవితాన్ని అల్ల కళ్ళోలం చేశావు
అనిపిస్తుంది నాకు
నీ ప్రేమకోసం నాదొక
నిరంతర పోరాటం
సముద్రపు కెరటాల ఉప్పెనలా
నిరంతరంగా..జీవనదిలా..
నిరంతరం నీకోసం వెతుకుతూనే ఉంటా ప్రియా