. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Monday, January 7, 2013

ఆ చల్లని జాబిలమ్మకోసం ఆత్రంగా ఆప్య్తాయంగా


ఏ వెన్నెల రాత్రో
నాలుగు ఆప్యాయతల
మల్లెలు పరాకుగా వెళ్తున్న
పడమటిగాలిన వచ్చి పడతాయేమో అని
గాలిలో తేలుతున్న జ్ఞాపకాలను
పట్టి ఆపగానే ఒకప్పటి
స్పర్శాక్షణాలన్నీ చుట్టూ జలజలా
రాలతాయేమో అని
ఆ చల్లని జాబిలమ్మకోసం
ఆత్రంగా  ఆప్య్తాయంగా
ఎరుదు చూస్తున్నా..ప్రియా