. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Friday, January 25, 2013

ప్రియా గుర్తుకున్నానా..ప్లీజ్ గుర్తున్నా అని చెప్పవూ


చీకట్లో ఈదుతూ ..
వెలుగుకోసం  ఆరాట పడుతూ
చస్తూ బ్రతుకుతున్నా
నన్ను నీకోసం మనసు వేసే   ప్రశ్నలను
కొరుక్కుతినాలని చూస్తూ..మళ్ళీ చస్తూ
చీకటీ నురగల లేపనాన్ని పూసుకొని
పేలి ముక్కలౌతూ..నలిగిపోతున్నా
నీవదలి వేసిన నీ మనసుముక్కల్లో
నీవేమన్నా కనిపిస్తామేమో అన్న ఆశతో
అర్రులు చాస్తూ ఆవేదనగా
నీకోసం పరుగులు పెడుతున్నా
పడుతూ లేస్తున్నప్పుడు తగిలిన గాయాలను
ఓడుతున్న రక్తాన్ని లెక్కచేయక..
నీవు మనసుకు పెట్టిన గాయాలకు
మరికరికోసం చేసిన
వెటకారపు అక్షరాల డైనమేట్లకు
నేను ఏప్పుడో పేలి కాలిపోయాను
నేనిప్పుడు మనిషికాదు..
మనిషిలాంటి మనిషిని
అయినా నీకోసం నా అన్వేషన ఆగడు..
నిన్ను గెలిచి ఓడిన మనిషిని
ప్రియా గుర్తుకున్నానా..
ప్లీజ్ గుర్తున్నా అని చెప్పవూ
గుర్తులేకపోయిన.. అందరిలో
నన్ను మర్చిపోయినా
నా మనస్సుకోసం
నేనె తెల్సని...మన పరిచయం
గురించి నాలోని కొన్నిజ్ఞాపకాలను
కొన్నిటిని నామనస్సులోంచి లాగి
అవి నీమనస్సులో లేకపోయినా
నేను గుర్తున్నాని ఆజ్ఞాపకాలను చూసైనా చెప్పవూ
నీ జ్ఞాపకాల్లో కాలి రాలిపోయిన మనిషిని ప్రియా ప్లీజ్