. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Friday, January 25, 2013

మనిషిలా నటిస్తున్నావు ప్రియా

నిజాన్ని ఒప్పుకోలేను
గతం నుంచి తప్పుకోలేను

కన్నీళ్ళిప్పుడు శాశిస్తున్నాయి

జీవితగమనం రోజులెన్నో చెబుతున్నాయి

ప్రేమగురించి అంతబాగా చెప్పేనీవు

ఎదుటి మనిషిమనస్సును ఎందుకు చింద్రం చేస్తావు

నా గుండెళ్ళో భాద తక్కువైందనా

ఏదురుపడి మరీ గుండెళ్ళో గుచ్చుతున్నావు

నీవచ్చం మనిషిలానే ప్రవర్తిస్తున్నావు

ఏడుస్తుంటే చూసి పగలబడి నవ్వుతున్నావు

అందరూ మరనిస్తారు

కాని ఇలా ప్రతిక్షనం మరణించరేమో

నిశ్శబ్దపు డైనమేట్లేకాదు

వెటకారపు అక్షరాల అనుబాంబులు వేస్తున్నావు

ఎందుకిలా చేస్తున్నావు

ఎవరో ఒకరికోసం అవమానిస్తూ ఎందుకు ఏడిపిస్తున్నావు

నా శవయాత్రలో

దూరంగా నిలబడి పగలబడి నవ్వుతున్నదినీవేనా

నవ్వు విరగబడి నవ్వు

నాచావు నీకంత ఆనందానిస్తే.
ఇలా రోజూ క్షణ క్షణం చస్తూనే ఉంటా

ఏడ్చేందుకు కన్నీళ్ళు కూడా లేవు

గుండేళ్ళోంచి చిందుతున్న రక్తపు చుక్కలు తప్ప

ఇలాంటి క్షనాలకోసమా నేనెదురు చూసింది 

నిజంగా నీవు మనిషివి అనిపించావు..
కాదు కాదు మనిషిలా నటిస్తున్నావు ప్రియా