. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Monday, January 28, 2013

నాలో నీవున్నావు ప్రియా


నిన్ను చూడాలనే మనస్సు
తపన పడుతోంది..
ఆత్రంగా నీ కోసం 
మనసు తడుముతోంది 

మాయని మచ్చగా  
నిలచి పోయిన
నీజ్ఞాపకాల సాక్షిగా

ప్రియా 

నాలో నీవున్నావు 
నీలో నేనున్నానా
లేకపోయినా వున్నాని చెప్పవూ  

నువ్వు మొహం చాటేస్తే 
నిన్ను చూడలేననుకున్నావా
నాలో ఉన్ననిన్ను ప్రతిక్షనం 
చూస్తూనే ఉంటాగా ప్రియా