. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Saturday, January 5, 2013

ప్రియా మరేం చేద్దాం? మనిద్దరి మద్యా ఉన్న అహం అనే కలుపును తొలగించి , నమ్మకపు వేళ్ళను పటిష్టంగా ఉంచడానికి ఇంకొంచెం ప్రేమ పన్నీరును చిలకరిద్దామా.. అప్పుడు మన స్నేహపు చెట్లు ఏపుగా పెరుగుతాయి అప్పుడు వాటీజోలికి రాకుండా ఇద్దరం కాపాడుకుందామా ..ప్రియా

ప్రియా మరేం చేద్దాం? 
మనిద్దరి మద్యా ఉన్న 
అహం అనే కలుపును తొలగించి ,
నమ్మకపు వేళ్ళను పటిష్టంగా ఉంచడానికి
ఇంకొంచెం ప్రేమ పన్నీరును చిలకరిద్దామా..
అప్పుడు మన స్నేహపు చెట్లు ఏపుగా పెరుగుతాయి 
అప్పుడు వాటీజోలికి రాకుండా ఇద్దరం కాపాడుకుందామా ..ప్రియా