. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Saturday, January 26, 2013

నాగుండె గదులన్నీటికీ కూలుస్తున్నా ప్రియా


వీడ్కోలు చేస్తం
శిదిలమై ముక్కలవుతున్న 
మస్సాక్షిగా
అందరూ చేరే ఆచివరి యాత్రకు
దగ్గరుండి వెళ్ళిపో అని చెప్పాక
వెళ్ళలేక వెలుతున్నా
ఉండలేక ఓడిపోయి వెలుతున్నా
ఇప్పటికే నాశరీరాన్ని తూట్లు పొడిచావు
ఎక్కడ ఎలా కొట్టాలో తెల్సిన మనిషివి
దారికాచి దాడిచేశావు నిండా గాయాలతో
రక్తం ఓడుతున్నా శరీరం.
నాశరీరం,హృదయం 
ఎర్రని నిప్పు కనికలా కనిపిస్తోందిప్పుదు

బుజ్జీ బంగారు లేపనం పూసుకొని
ఎంత అందంగా కనిపించావ్
లేపనం పోయేకొద్దీ
నీవు ఇలా 
మనస్సుపై దాడి చేస్తావని ఊహించలే
అప్పుడు దేవుని గుడి సాక్షిగా
ఇప్పుడు నీవు ఇలా ఎందుకని 
అడుగలేను మనసు నీరశించింది

నీవు నాలోకి వచ్చిన క్షనం
నాలోంచి నన్ను వెళ్లగొట్టి మరీ
నిన్ని నా మనసులో దాచుకున్నానే

నాగుండె గదులన్నీటికీ కూలుస్తున్నా
శిదిలం అయిన మనిషిని
చిద్రం అయిన మనస్సుతో
ఘడియలు లెక్కబెట్టుకుంటూ

కాస్త సమం మిగిలుంది
ఏదోరూపంలో దాడి చేయడం నేర్చుకున్నావుగా
మళ్ళీ నీకు ఆవకాశం వస్తుందోరాదో ప్రియా
ఇక్కడిక్కడే తిరగలేక తిరుగుతున్నా దాడిచేసి కసితీర్చుకో