. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Wednesday, January 16, 2013

ఇవి నా గుండె చప్పుళ్ళు ప్రియా కాస్త ఆలకించవా...? Part-2ఇవి నా గుండె చప్పుళ్ళు ప్రియా కాస్త ఆలకించవా...? Part-2

1) నీకూ నాకూ మధ్య నిశ్శబ్ధం లాంటి ఓపొర అడ్డుగోడైంది ప్రియా

2)  నా మనసేమో ఎవరి ఆనవాళ్ళ జాడకోసమో శోధిస్తుంది
     జాడ తెలియని వేళల్లో అక్షరాల ఆనవాళ్ళే ఆసరా అవుతాయి ప్రియా

3)  ప్రియా నిన్ను నాకు దగ్గర చేసిన దూరాన్ని అడుగు...
     నీ కలలతో పగలు రేయి ఒకటైపోయిన కాలాన్ని అడుగు నేనీప్పుడేం చేస్తున్నానో

4)  మనసుకు తగిలించుకున్న గాయాన్ని బరించలేకపోతున్నాను
      నీజ్ఞాపకం సూలాలై నాగుండేల్లో ప్రతిక్షనం గుచ్చుతూనే ఉంది ప్రియా
5)  ప్రియా నీతో ప్రతి అనుభవం నన్ను నాకు పరిచయం చేస్తూనే ఉంది
      అవన్నీ గుండెళ్ళో బద్రంగా చెరగిపోని జ్ఞాపకాలుగా నిక్షిప్తమవుతూనే ఉన్నాయి ప్రియా

6)  నువ్వుంటే ప్రతి యుగమూ ఒక్క క్షణమై కరిగిపోతుంది
      నీవు లేకుంటే ప్రతీ క్షణమూ ఒక యుగమై నిలిచిపోతుంది ప్రియా
7)  నీటి నీవు క్షేమంగా ఉన్నావన్న తలంపు నా కంటి చివరిచుక్కని ఆపేస్తూంది .

8)  ప్రియాగా నువ్వొదిలిన వర్తమానంలో పగిలిన హృదయాన్ని అతికించుకోలేని
      నా అసహాయతనీ వ్యక్తపరచలేని నా ఆవేదననీ కన్నీటితో నిండిన నా కళ్ళలో
      నాకన్నీళ్ళని దాచుకొని...తిరిగిరాని గతంలోకి నీకై వేదనగా ఎదురు చూస్తున్నా

9)    కేవలం నిన్ను తప్ప, నీ నుంచి ఇంకేమి ఆశించని నా ఈ ప్రయత్నం..
       ఎప్పటికైనా నిన్ను కరిగిస్తుందని ఆశిస్తూ.. నీకోసం ఎదురు చూస్తున్నా ప్రియా

10)    నీకోసం వెతుక్కుటూ వస్తున్నాక్రొత్త దారుల్లో పాత గుర్తులు తలచుకొంటూ
        నీ ఆనవాళ్ళూ కనిపిస్తాయేమో అని రక్తం ఓడుతున్నా శరీరాన్ని లెక్కజేయక
        మోకాళ్ళపై దేవుకుంటూ నిర్లిప్తంగా నీకోసం వెతుకుతూనే ఉన్నా ప్రియా