. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Tuesday, January 22, 2013

నిజంగా నేను...పనికిమాలిన వాడినే


ఇష్టపడుతున్నా కాబట్టి 
ఎన్నిమాటలైనా పడతానుకాబట్టి 
ప్రేమీంచాను ఏమైనా అనే అర్హత నీకుంది
నిజమే నీవన్నట్టు నేను 
పనికివాలిన వాడినే

నీవు పదికాలాల పాటు చల్లగా ఉండాలని 
కోరుకుంటా కాబట్టి నిజంగా నేను
పనికిమాలిన వాడినే
ఎలా అన్నా ఏమన్నా ఇలాగే ఉంటా
నేనెప్పుడూ మారను మారలేను
నేనింతే.. కారనాలెతక్కు
కసిదీరా తిట్టు 
అనే హక్కు నీకుంది
పడాలి కదా
ఎన్నన్నా పడతాను
నాకు నేను గా 
విదించుకున్న శిక్షకరెక్టే 
ఒక్కోసారి పిచ్చి మనస్సు 
నీవు మారావేమో అని 
నిన్ను పలకరించు అని
మనసు మారాం చేస్తుంది 
ఇలా నీనుండి నిజాలు తెల్సినప్పుడు
మనసు మూగగా రోదిస్తుంది
ఏంచేయలేను.. ఏం చేయను