. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Wednesday, January 9, 2013

జీవితం అర్దంకాని అరబిక్ పుస్తకంలా ఉందెందుకో ప్రియా

ఆ క్షణం లో జనించింది
మరో క్షణంలో నశించింది
చివరికి...
అప్పుడే మొదలయ్యింది

ప్రేమ
అదొక తియ్యని అనుభూతి
విచ్చిన్నమౌతున్నా
మల్లీ మొదలౌతుంది
ఈ సృష్టిలోని
అన్నిటిలాగే
కూలడానికే కడతామా
కూలితేనే తిరిగి కట్టుకోవాలా
కూల కుండా కాపాడుకోలేమా
జ్ఞానం బూడిద నుంచీ
సృజనాత్మకత జ్వలిస్తుంది
అదీ క్షణికమే...
అటుపైన మరణిస్తుంది

మరనించేది పుట్టడానికేనా
మరి మరనించడం దేనికి..?

కలవడం విడిపోవడానికేనా
మరి ఎందుకు..?
కలవడం విడిపోవడం ఏంటో

ఒకసారి మనసున్న మనిషిలా
మరోసారి..చచ్చిన శవంలా బ్రతకాలా..?

ప్రేమలో అన్నీశాశ్వితం కదా...?
మరి ఏందుకిలా జరుగుతోంది..?

జీవితాన్ని ఎంత అర్దం
చేసుకుందాం అనుకున్నా
అర్దంకాని అరబిక్ పుస్తకంలా ఉందెందుకో ప్రియా