. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Wednesday, January 23, 2013

ప్లీజ్ నన్నుఎవరన్నా ఏమైనా చేయండి ఈ క్షనం ఇప్పుడే గుండె అగిపోవాలి

ప్లీజ్ నన్నుఎవరన్నా ఏమైనా చేయండి ఈ క్షనం ఇప్పుడే గుండె అగిపోవాలి

చివరిగా ఏదో చెప్పాలని ఉంది మాటలు పెగలడంలేదు..ఓడించావుగా

అక్షరాలు తడబడుతున్నాయి ఇంక ఎప్పటికీ రాయలేనేమోని

చస్తూ బ్రతకడం చాలా కష్టం..ఒక్కసారే ఎందుకు చావురాదు

ఓడిపోయానని తెల్సు.. కాని ఇంతగా గుండెపగిలేంతగా అని తెలీదు

కత్తి ఒక్కసారే దిగబడుతుంది పదాలు గుండెను జ్ఞాపకాలై చీలుస్తూనే ఉంటుంది

నిజమే నేనేంటో నాకు తెలిదు నీవు చెప్పేదాకా..లోకానికి ఇకసెలవా మరి

నాకిక ఆలోచించే శక్తిలేదు...ఈక్షనం గుండె ఆగితే పోతే ఎంతబాగుండో

గుండెకొత్తుకలో కత్తి గుండెను చీలుస్తుంది...నన్ను చంపుతుంటే ఆనందించే వాళ్ళకోసం

అక్షరాలనే ఆయుదాలుగా చేసుకొన్నావుగా..వాటితో నా తలనరికేసేయ్

నిన్ను చూడని క్షణం నాకో యుగం ఆ బాధకు కారణం నీకు తెలుసా నీ ఎడబాటే

వెళుతూ.. వెళుతూ…నా హృదయాన్ని గాయపరచకు నాకు విషాదాన్ని మిగల్చకు