. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Saturday, January 5, 2013

ఇద్దరి మనసుల మాద్యా మౌనం రాజ్యిమేలుతోంది

ప్రియా కాని కాలం గడిచేకొద్దీ 
అనుమానపు చిగుళ్ళు తొడుగుతున్నాయి
ఎవరో ఇద్దరి మద్యా పెట్టిన చిచ్చు రగిలింది
అపార్ధాల ముళ్ళు గుచ్చుకుంటున్నాయి
ఆవేశపు తెగుళ్ళు సోకాయి
ఇద్దరి మద్యా ఇగో వచ్చి కూర్చుంది.
మాటలు అజ్ఞాతం చేస్తూ
ఇద్దరి మనసుల మాద్యా మౌనం రాజ్యిమేలుతోంది
ఆరాజ్యింలో రాజు, రాణీ ఉన్నా
పలుకరించే మనిషిలేక
చావ చచ్చిన మనిషిలా నీకోసం రోదిస్తున్నా
నీకది వినిపిస్తున్నా.. వింతగా చూస్తున్నావెందుకో ప్రియా