. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Sunday, February 17, 2013

వెంటాడుతున్న జ్ఞాపకాలతో

వినిపించలేను విరహవేదన
ఆలపిస్తున్నా ఆత్మ సాక్షిగా
మనసు మాటున దాగివున్న
జ్ఞాపకాల సాక్షిగా మరిచిపోలేని
ఈ నరకయాతన నీ తోడు లేక
ఒంటరినై నీ పలుకులే లేక పంజరమై
వెంటాడుతున్న జ్ఞాపకాలతో
చేజార్చుకున్న చెలిమి కోసమై
పయనిస్తువున్నా పిచ్చివాడిలా
పెనవేసుకున్న ప్రేమ కోసమై ఆరాట పడుతూ
నీ తీయ్యని పిలుపుకోసం ఆరాట పడుతూ
నీకోసం ఎదురు చూస్తున్నా ప్రియా