. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Wednesday, February 27, 2013

బాంబ్ బ్లాష్ట్ పై తీసే షార్ట్ ఫిల్మ్ లో మీరు బాగస్తులు కండి

మీకు నటీంచాలని ఉన్నా..మీదగ్గర మంచి ఐడీయా ఉన్నా...మైల్ చేయండీ..మైల్ ఐడి స్పెల్లింగ్ తప్పు ఉంది
shortfimmaking@gmail.comవెంటనే మైల్ పంపండి ఈ షార్ట్ ఫిల్మ్ కు పోలీసులు సహకరిస్తున్నారు....మీడియాలో వచ్చేలా గొప్పగా తీసి అందర్ని అప్రమత్తం చేయాలని ప్లాన్...ఎవరో వస్తారని ఏదో చేస్తారని ఎదురు చూసే కంటే మనకి మనం రక్షనగా ఉందాం