. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Tuesday, February 26, 2013

వినిపించు నా చెలికి మేఘసందేశం.


ఆకాశ దేశాన, ఆషాడ మాసాన మెరిసేటి ఓ మేఘమా... మెరిసేటి ఓ మేఘమా
విరహమో దాహమో వీడలేని మోహమో
వినిపించు నా చెలికి మేఘసందేశం.. మేఘసందేశం

వానకారు కోయిలనై తెల్లవారి వెన్నెలనై, వానకారు కోయిలనై తెల్లవారి వెన్నెలనై 
ఈ యడరి దారులలో యడద నేను పరిచానని, కడిమియోలె నిలిచానని
ఉరమని తరమని వుసులతో ఉలిపిరి చినుకుల బాసలతో
విన్నవించు నా చెలికి విన్న వేదన, నా విరహ వేదన 

ఆకాశ దేశాన, ఆషాడ మాసాన మెరిసేటి ఓ మేఘమా... మెరిసేటి ఓ మేఘమా

రాలు పూల తేనియకై రాతి పూల తుమ్మెదనై, రాలు పూల తేనియకై రాతి పూల తుమ్మెదనై
ఈ నిశిది నీడలలో నివురులాగ మిగిలానని, శిధిల జివినైనానని
తొలకరి మెరుపుల లేఖలతో రుదిరబాష్ప జల దారాలతో....
విన్నవించు నా చెలికి మనొ వేదన, నా మరణ యాతన

ఆకాశ దేశాన, ఆషాడ మాసాన మెరిసేటి ఓ మేఘమా... మెరిసేటి ఓ మేఘమా
విరహమో దాహమో వీడలేని మోహమో
వినిపించు నా చెలికి మేఘసందేశం.. మేఘసందేశం