. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Thursday, February 28, 2013

రక్తసిక్తమయిన దేహం తో..బ్రతికిన్నశవంగా ఉన్నానేను

ప్రియా నీవు లేని నేను లేను
అనుకున్నాను ఆ రోజు
నీకు నేను నాకు నీవు అనుకున్నా
ఆ రోజు ఎగిరిపోయింది ఎక్కడికో.
ఎంత వెతికినా ఎంత  ఎదురు   చూసినా

నీకు దూరం అయిన
నేను ఉన్నాను ఈ రోజు
రెక్కలు విరిగిన పక్షినయి
రక్తసిక్తమయిన దేహం తో
బ్రతికిన్నశవంగా ఉన్నానేను

ఆ రోజుఏ నాటికయిన వస్తుందా
మరి ఆ రోజు
మన ఇద్దరికలయికలో
ఆగిపోయేకాలంలో
ఆ ఒక్క క్షణం కోసం
వేచి ఉన్నా
నా రెప్పల మాటున
నీ చిత్రాన్ని చిత్రించుకొని ....
మనసులో  మూగగా   రోదిస్తూ  నీకోసం