. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Friday, February 15, 2013

గుండె దడగా ఉంది ..మనస్సెందుకో అలజడిగాఉంది

గుండె దడగా ఉంది ..మనస్సెందుకో అలజడిగాఉంది
కారనం తెలీదు ఎవరికోసమో మనస్సు ఆరాట పడుతుంది
తన జాడ లేకలో..ఎక్కడుందో ఎలా ఉందనో
ఓ మనిషి మరో  మనిషిని ఇంతలా
శాశిస్తారా..మౌనంలో కూడా సంభాషిస్తారా 

కారనం తెలీదు నా గుండెదడకు ఆన తెల్సుకోలేను
అయినా ఏంటీ ప్రపంచం ఏంటీ జీవితం
ప్రతిసారి దెబ్బమేద దెబ్బ నాకే ఎందుకు తగులుతోంది 

ఈప్పటికిప్పుడు ఇక్కడికిక్కడ దూరంగా పారిపోవాలనుంది
పారిపోలేను,,దరి చేరలేని అసహాయున్ని ప్రియా
నిజమే..గుండె ఈక్షనం ఆగిపోతే ఎంత బాగుండో అనిపిస్తుంది

ప్లీజ్ ఎవ్వరైనా నా ఊపిరిని లాగెయ్యరా
నా ఆయువుని ఇప్పటికిప్పుడు తీసెయ్యరా
ఎవ్వరికి చెప్పుకోలేను
ఏమిటో ఆలోచనలు ప్లిజ్
ఏంటి గుండెదడ మనసు అలజడి