. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Monday, February 11, 2013

ప్రతి క్షణం నీకోసం ఎదురుచూపు

ప్రతి క్షణం నీకోసం ఎదురుచూపు
కనిపించి కనుమరుగౌతుంటే నిన్ను తలచి
ఎందుకో ఈ ఉలుకుపాటు
వసంతం వస్తూందో రాదో
మనసును పులకరంచే ఆ పలకరింపు
నన్ను పలుకరిస్తుందోలేదో
నావైపు వస్తుందోరాదో
వస్తే ఇస్తూంది మైమరపు
రాకుంటే ఉండదు కంటికి కునుకు
వద్దనుకున్నా గుండేల్లో రేపే నీ ఆలోచనల గగుర్పాటు
ఎడారి వంటి మనసుకి అవుతాయి ఒయాసిస్సు
నీవు నన్ను వీడి వెళ్ళిననాడు మాత్రం ఇస్తాయి గుండె భారమైన కన్నీళ్ళు ప్రియా