. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Tuesday, February 26, 2013

స్నేహమా ఎక్కడున్నావు ప్రియా

సూర్యతాపంతో ఎండిపోయిన సరస్సు లా,

మబ్బుల్లో దాగిన చందమామను అడిగాను,

జాబిలిలో వీచిన చిరుగాలిని అడిగాను,

వెన్నెల్లో విరిసిన మల్లెపూవును అడిగాను,

నింగిలో మెరిసిన నక్షత్రాలను అడిగాను,

నిశీధిలో కురిసిన మంచుబిందువులను అడిగాను ,

నా పాణ స్నేహం ఎక్కడుందని..?

ఎవ్వరూ నా స్నేహం ఆచూకీ తెలుపలేదు..


చివరకు ఏమీ పాలుపోక,

నా హృదయాన్ని తట్టిచూశా...!

అక్కడే నా నేస్తం ప్రశాంతంగా నిద్రపోతుంది..

ఉలిక్కిపడి లేచి చూసా..పైన నక్షత్రాలు చుట్టూ చిమ్మ చీకటి తప్ప ఏమీ కనిపించడంలేదు..