. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Saturday, February 9, 2013

ఎందుకు చెంతకు వస్తావో ఎందుకు చేయి వదిలేస్తావో

ఎందుకు చెంతకు వస్తావో ఎందుకు చేయి వదిలేస్తావో
స్నేహమా చెలగాటమా..
ఎప్పుడు నీముడీవేస్తావో ఎప్పుడెలా విడదీస్తావో ప్రణయమా పరిహాసమా
శపించే దైవమా దహీంచే దీపమా .. ఇదేనీరూపమా ప్రేమా
ఫలిస్తే పాపమా కలిస్తే లోపమా గెలిస్తే నష్టమా ప్రేమా
ఈకలకా నాలేత మమతా..మరపురాని స్మ్రుముతులతోనే రగిలిపోతావా
మరపురాని గతంగానే మిగిలిపోతావా..
రెప్పలు దాటవు స్వప్నాలు చెప్పకతప్పడు వీడ్కోలు
నిజం నిష్టూరమా ప్రేమిస్తే కష్టమా
కన్నీటీకి చెప్పవే ప్రేమా