. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Tuesday, February 26, 2013

ప్రియా నీ మౌనమేంతో గుండె బరువై ........నీ మాటలన్నీ కరువై .....

ప్రియా ఏనాటి నేరమో ఈనాటి ఓటమి ....
మనసు ఆడిన ఆటలో నేనేమో ఒంటరి.....
ఆశతోనే నేను అంతరించి పోతాను..
ప్రేమ పోరాటంలో నేను ఓడిపోయాను...
దోషిగా నిన్ను నేన్నెన్నటికీ నిలబెట్టను...
 నాకు నేను పూర్తిగా తగల పడ్డాకూడా

ప్రియా ఊహల ఊయలలో నేనూగుతుంటాను...
ఆ తీయని భాధలో నేను బ్రతికేస్తుంటాను...

ప్రియా నీ ప్రేమను పొందలేక పోయాను...
అయినా నీకోసం ప్రాణమైనా ఇస్తాను...

ప్రియా మరు జన్మలోనైనా నీవు నాకు దక్కాలనుకుంటాను...
ఆ ఆశతోనే నేను అంతరించి పోతాను
ప్రియా  నీ మౌనమేంతో గుండె బరువై ........నీ మాటలన్నీ కరువై ......
నీ మౌనమేంతో మనస్సు భారమై ........నీ మాటలన్నీ కరువై .......
ప్రియా ఆలోవనలు నన్ను నిలవనీయదు...
ఎక్కడ నీవంటూ అడుగుతున్న మనస్సు
రె ప్ప పడదు నా కంటికిన నిను కలిసే దాక ...........
ప్రియా నీ పరిమళాల చందనాలే ..ఇంధనమై నన్ను మండిస్తే.........
నీవు రేపిన ఆశలు నన్ను చావనీయక బ్రతక నీయక ఉక్కిరి బిక్కిరి చేస్తున్నాయి...
ప్రియా  నీవు లేని నేను లేనని తెల్సికుడా నన్ను వీడి ఎందుకు వెల్లావు అని అడుగలేను
ఈ ప్రాణమెందుకు ఇంకా ఉంది అంటూ ...అంటూ నీ ఆలోచనలే ప్రియా