. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Monday, February 4, 2013

ఏంటో దీనమ్మ జీవితం...?

1) ప్రియ నన్ను ఎప్పుడూ ఓడించడం నీకలవాటు
 ఓడిపోతూ నిన్నుగెలిపిస్తున్నాని ఫీల్ అవ్వడం నాకలవాటు

2) నీ మౌనాన్ని అక్షరాలుగా మార్చాలని
 నాలోనేను పడుతున్న తపనే ఈఅక్షరాలు ప్రియా

3) రేపటికోసం నిన్నిటిని మర్చిపోవాలని చూసా
 నిన్నా రేపటి కోసం నేడు నలిగిపోతున్నా ప్రియా

4) ఆలోచనలను నరుక్కొవాలనుకోవడం
 అనాలోతంగా భాదను కొని తెచ్చుకోవడమే

5) నా గుండెళ్ళో నీకోసం గుడికట్టాని అనుకున్నా
 ఆ తరవాత తెల్సింది నాలోంచి నన్ను తరిమేశానని

6) నిన్నింకా ప్రేమిస్తూనే ఉంటా
 నీవు నన్ను ద్వేషిస్తున్న సంగతి మనస్సుకు చెప్పను
7) కత్తి కండను చీలుస్తుంది
  మౌనం మనస్సును చీలుస్తుంది
8) ఏంటి నీజ్ఞాపకాలు మెరుస్తున్నాయి
 ఇప్పుడే ఆమిగిన కన్నీటితో కడిగా కదా అందుకేనేమో