. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Wednesday, February 27, 2013

ఈరోజెందుకో మనస్సు హాయిగా ఉంది ప్రియా

ఈరోజెందుకో మనస్సు హాయిగా ఉంది ప్రియా
విరిసిన పూవుల్లో మెరిసిన కళ్ళల్లోఇన్ని రోజుల్లో ఈ రోజెందుకో మనస్సు హాయిగాఉంది
పన్నీటి జల్లులతో పలుకరించి మైమరపించినట్టూంది
చల్లని జల్లుల్లో తెల్లని వెన్నెల్లో
కదిలిన చేతనలో కడిగిన ముత్యంలో
వెచ్చని గుండెల్లో వచ్చిన కవితల్లో
అంతా నువ్వే చెలీ అంతా నువ్వే !!
ఈ క్షనం ఇలాగే ఆగిపోతే
ఆచిన్ని ఆనందం మనసులో నిలచిపోతే బాగుండు అనిపిస్తుంది..
 నాకీ చిన్ని ఆనందం చాళ్ళే అనిపిస్తోంది ప్రియా
గుండె గోడపై ప్రేమ కుంచెతో
ఓ చిత్రం గీశా
నా కళ్ళల్లోకి చూడు
కనిపిస్తుంది !!
ఓ చిరునవ్వుల జాబిల్లి బింబాన్ని
మనసు మైనంతో చిత్రంగీశా నా కళ్ళల్లోకి చూడు
కనిపిస్తుందిఆ అనందాల హరివిళ్ళు ప్రియా