. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Thursday, November 7, 2013

అనుభవంలో ఎదురైనవన్నీ నిరాశలే

రాత్రి గడుస్తోందటే చాలు
ఉదయం గురించి భయం
భుజాన పడ్డ బాధ్యతలతో
గతాన్ని గుండెల్లో పెట్టుకొని
చేజారిన జ్ఞాపకాలతో
చెంతలేని నిన్ను తలచుకొంటూ


వేకువకి వేకువకీ చెప్పుకునేందుకు మిగిలిన
మధ్య ఎన్ని  నిస్ప్రుహ విరహ వేదనలో
అనుభవంలో ఎదురైనవన్నీ నిరాశలే
గతం లేకుండానే గడుస్తోంది కాలం
నిశ్శబ్దంగా జారుకుంటోంది కాలం
నిన్నకు నేటికి మద్యి నలిగిన నిజాలను
పలుకరించలేని వాస్తవాల సాక్షిగా
ఎదురు చూడని ఘటనలతో
ఆవేదనగా చుస్తూ అక్రోశిస్తొంది మనస్సు
 

వెలుగుపై చీకటి
దాడి చేస్తున్నా
నిశీధిలో కలలు రెక్కలు
విచ్చుకుంటున్నాయి
అనంత కోటి నక్షత్రాలు 
ఆకాశంలో మెరుస్తూ
వెలుగునంతటినీ నీకందించి
కటిక చీకట్లో  నిలబడ్డాను ఒంటరిగా


నా గుండెలో నీపై 
అనంతమైన ప్రేమ ఉంది
అర్దం చేసుకోవాల్సిన నీవు 

లేవన్న దిగులు తప్ప
ఈ ప్రపంచంలో నన్ను నేను
ఎవరితోను  పరిచయం చేసుకోలేను
మృదువైన నీ శరీర స్పర్శతో

నీ పక్కనే నేను ఉన్నా 
అన్న  అనుభూతితో
తక్కినవన్నీ తుచ్చమైపోతున్న 

భావన లో నిద్రిస్తున్నా
అంతా కల అని తెల్సీ కలవర పడుతూ