. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Tuesday, November 5, 2013

ఒరేయి అనుకున్నది సాదించావుగా...? నీది ఒకబ్రతుకేనా చీ

ఒరేయి అనుకున్నది సాదించావుగా...? ఎంతబాగా నటీస్తావురా... నాతొ నీవన్న ప్రతి అక్షరం నాకు గుర్తువుంది... ఆతరువాత వరసగా నీవాడినడ్రామాలు అల్లిక కధలు  ఆడదానిలా నీవేడ్చిన ఏడ్పులు అన్ని ఒక్కోటిగా నాకింగా గుర్తున్నాయి..ఓ మనసు అంటే ఎంత చీఫ్ రా నీకు అమ్మాయి అంటే నీ కోర్కెలు తీర్చే ఆటవస్తువు.. ఫ్రీగా నీదగ్గరకు రావాలి దానికోసం ఎన్ని డ్రామాలు అన్నీ నిజం అని నమ్మిస్తావు నిజంగా నీవు చాలాగ్రేట్ రా నీకు నీవేసాటి మరొకరు చెప్పినా నమ్మలేనంతగా నీ నటన చూస్తే అమె మనసు తో నీవాడుతున్న డ్రామాలన్ని నాకే తెల్సు  నిన్నని ఏంలాభాం నీది కుక్క బ్రతుకు అనుకున్నది సాదించడం కోసం ఎన్ని డ్రామాలైనా ఆడతావు ..నటిస్తావు నిజాయితీగా నీవు బాగుండాలని నేను ఎంత నిజాయితీగా ఉన్న ప్రపంచంలో నన్నో తప్పుడోడీగా చేసి నేనంటే ఇష్టాపడే మనసును విరిచేశావు మీ ఇద్దరిమద్యా జరిగిన విషయం పదిమందికి తెల్సేలా చేశావు.. అమె అందాన్ని నగ్నంగా వర్నించా ఇలా చేయడానికి నీకు సిగ్గుగా లేదురా నీ ఇంట్లో వాళ్ళను ఇలాగే వర్నిస్తావా ఏం మనిషివిరా నీ గురించిదగ్గరగా ఎన్నో విహ్యాలు చూసిన నాకు నీవో చిత్త కార్తె కుక్కే నయమనిపిస్తుంది  చీనీ బ్రతుకు మళ్ళీ నీవో అమర ప్రేమికులా నీ రాతలు ... అమె నగ్నం అందం అందరికి తెల్సేలా చేశావు నీకు సిగ్గు అనిపించలేదురా ..నీవు ఇప్పుడు ఎవరికో చెబితే ఆ ఎవరో నాకు చెబితే చూశా నీ చెండాలకు నగ్న సాహిత్యం నీ వో మనిషివి నీదో భావుకత్వం.. నీవు రాసిన నగ్న సాహిత్యం నీ ఇంట్లో వాళ్ళగురించి ఏవరన్నా రాస్తే .. అరే ఆడది ఎవరైనా ఒక్కటేరా.. మనతో అన్ని షేర్ సేసుకుంటానికి రెడి అయిందంటే నిన్ను ఎంత నమ్మిఉండాలిరా  నీది ఒక సిగ్గులేని జన్మ నమ్మిన మనీషిని ఇప్పటికైనా మోసం చేయకురా.. నిజలు తెల్సినరోజు పదిమందిలో పట్టుకొని కొట్టే రోజు దగ్గర్లోనే ఉందిలే నిజం ఎప్పుడూ దాగదు నటన ఎన్నోరోజులు సాగదు