. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Sunday, December 16, 2012

ప్రతిసారి మనం విడిపోయిన క్షనాలు గుర్తుకొచ్చి


ఎందుకు నాలో
నాకు తెలియని ఆరాటం
నీవు దూరం అయిన
క్షనం నుంచి నా మనసు
నాతో చేస్తున్న పోరాటం
నీమనసుకు చేరాలని నిన్నే
తలస్తు రాత్రి ని కాలరాత్రిలా
నన్ను నేను కోల్ఫోతున్న
క్షనాలను ఎన్నన్ని లెక్కబెట్టు కోను

నీకు దగ్గరౌదామన్న
ప్రతిసారి మనం విడిపోయిన క్షనాలు గుర్తుకొచ్చి
నీ ఆనందానికి నేను అడ్డు కాకూడదని
నన్ను నేనూ శిక్షించుకొంటూ
నానో నేను ఎంత నలిగిపోతున్నానో తెలుసా
తెలుసుకోవలనుకుంటే
నాకు దూరం కావు కాలేవు

ఎవరికోసమో నీవేడిన క్షనం
ఎవరికోసమో నా మనస్సుకు
భాదపెట్టిన క్షనం తలచుకొని
భాద పడని క్షనం లేదంటే నమ్ముతావా

నోకోసం ఎవరో .. ఏవరికోసమో నీవు
రాసుకున్న పదాలు నన్ను గుండెళ్ళో గుచ్చే కత్తుల్లా
ఎంత భాదపెడుతున్నాయో నీకేం తెల్సు లే ప్రియా

నీకు చెప్పాలనుకున్నా వినేందుకు సిద్దంగాలేవు
ఎందుకంటే నావిషయం లో నీ మనస్సు విరిగిందికదా

నాజీవితంలో మరివని ఒకే ఒక వాక్యిం
నీ పుట్టినరోజు నా ఆసిస్సుకు కావాలి అని అన్నావు
గుర్తుందా ప్రియా ఆరోజులు మల్లీ వస్తాయా
మనసులో అన్ని మాటలు చెప్పుకున్నాం
నాలో నేను అన్నీ నీకు
తెల్సిన నీజాలు ఎవ్వరికి తెలియవు
తెలుసుకొవలనుకున్నా నేను చెప్పను ..
నన్ను తెల్సుకోవాల్ని ఎవ్వరు ట్రై చేసినా

అయినా నీమనస్సుకో
అప్పటి నేను లేను కదా
ఇప్ప్డుడు నిన్ను తలచుకొని
ఆరోజుకు గుర్తుకు తెచ్చుకొని భాద పడటం తప్ప