. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Tuesday, December 18, 2012

ఇసుకలో కన్నీటి రాతలు రాస్తున్నా ప్రియా

దొర్లుకుంటూ పోతున్న కాలం
దారిపొడవునా నేను వెతుకుతూనే ఉన్నా
ఎక్కడన్నా నీ ఆవనాళ్ళు కనిపిస్తాయేమో
కనీసం నీ ముద్రలు అయినా తాగుదామని
అలా నీ పాద ముద్రలను వెతుక్కుంటూ
నీకోసం వద్దామని.. 
ఇసుకలో కన్నీటి రాతలు రాస్తున్నా
అవినీవు చూస్తావని ..
అలను వాటిని చెరిపేస్తున్నాయి ప్రియ
కలలు కాదంటున్నా అలలు పొమ్మంటూన్నా
నీకోసం వెఉకుతూనే ఉన్నా ప్రియా
నిన్నుచేరుకుందామనే అత్యాసేమో
నిరాశ ఆశను తరిమేస్తుంది మరి
నీవు మౌనంగా వున్నావు
ఆమౌనంలో వెలుగును వెతుక్కుంటూ
వారది లేని సారదిలా ..నీకోసం తపిస్తున్నా
మూగబోయిన నా మనస్సు మాటరాక
మనసులో అలజడీ ఎవ్వరికి చెప్పుకోలేక
గుండె తడి తో కన్నీటితో నీకోసం వస్తున్నా ప్రియా