. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Monday, December 17, 2012

కొత్త జంట హానీమూన్ డాన్స్..న్యూట్రెండ్

పెళ్ళైన జంట.. కొత్త ఆలోచనలతో దూసుక పోతుంది..సినిమాళ్ళోల్లా.. తామూ ఎందుకూ కాస్మీరు లోయలో డాన్స్ లు చేయాలని చూస్తున్నారు లు చేయలేమా.. అంటూ పెళ్ళైన జంట చేస్తున్న లేటెష్టు డాస్సులు షూట్ చేసి కొత్త ట్రెండ్ సృష్టిస్తున్న కంపెనీఇప్పుడు హైదరాబాద్ లో టొర్టో మీడియా" అదేంటో తెల్సుకోవాలంటే ఈ ష్టోరీ చూడండి .. అ కొత్తట్రెడ్ మజా