. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Friday, December 21, 2012

ఎప్పుడు నీ పిలుపు వినబడదో... అప్పుడు నా అడుగు పడదు..

విరహాన్ని ఇంతకన్నా చెప్పటానికి వీలుపదహు ఏమో ఇంకా ఎవరికి

ఏ... సీమల .... ఏమైతివో.... ఏకాకిని.. నా ప్రియ.. ఏ కాకిని నా ప్రియ ...
ఏలాగి వియోగాన వేగినో నా ప్రియ ... ఏలాగి మేగామాస మేగెనో ప్రియా ప్రియా ప్రియా ...
గడియ గడియ ఒక శిలఅయి కదలదు సుమ్మి యదలోపల నీ రూపం చెదరదు సుమ్మి...
పడి రావాలంటే వీలుపడదు సుమ్మి వీలుపడదు సుమ్మి.....

దారులన్నియు మూసే దశ దిశే లు ముంచ్చితే .
నీ రంద్ర బయదందకారా జీమోతాళి.. ప్రేయసి.. ప్రేయసి 
వెడలిపోయితివెలా ఆ అగమ్య తమస్విని గర్భ కుహ్హరాల.. తమస్విని గర్భ కుహ్హరాల..

ఎప్పుడు నీ పిలుపు వినబడదో... అప్పుడు నా అడుగు పడదు.. 
ఎచ్చటికో పయనం ఎరుగక.. ఎందుకో వయినం అందకా.. నా అడుగు పడదు..