. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Sunday, December 23, 2012

నా హృదయం పడుతున్న తపన ప్రియా

అవిగో, నీటిపొరలు నాకు 
ఇంకా కనిపిస్తూనే వున్నాయికదా! 
కళ్ళ అరలలోనించి ఉబికి వస్తున్నాయి
వెల్లాలలేకపోయినా నీకోసం పరితపిస్తూ
చెక్కిళ్ళనుంచి జారుతున్నా ఏంటో మరి
నీ చేతి స్పర్శకై నా శరీరం 
ఇంకా తపిస్తూనే వుంది కదా!
ఆ శ్వాస కూడా.. తెరలు తెరలుగా..
పరిగెడుతుంది కదా నీకోసం!
ఆగిపోవలన్న ఆరాటమా
నీ ఆకరి చూపుకోసం చేస్తున్న పోరాటమా
శ్వాస ఆగిపోయే ముందు నీకోసం
నా హృదయం పడుతున్న తపన ప్రియా