. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Tuesday, December 4, 2012

ప్రేమ ...! పొందలనుకున్నపుడు సొంతమైతే అది ఓ వరం

ప్రేమ ...!

చూడాలంటే కానలేనిది
వినాలంటే ఆలపించాలేనిది
చదవాలంటే రాయలేనిది
వర్ణిచాలంటే బాషచాలనిది
కావాలంటే పొందలేనిది
దాయాలంటే దాచలేనిది
పొందలనుకున్నపుడు సొంతమైతే అది ఓ వరం

లేకుండా నీరాకరిస్తే అది నరకమే
పొందాక దూరమైతే
మీగిలేది భారమైన జీవితమే
చివరికి మిగిలేను జ్ఞపకంలా
అందుకే ఇది అర్ధం కానీ ఓ మాయ ప్రపంచం