. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Thursday, December 6, 2012

మానసు భారంగా ..నీ కోసం నా అన్వేషన

నడక సాగిస్తున్నా
దూరం తెలీదు
మానసు భారంగా ..నీ కోసం
అన్వేషన కాదిది
ఆరాటం కాదిని
ఆ చిన్నదాని.. చివరి చూపుకోసం
నా శరీరం ముక్కలౌతోంది
నేను నేరగాన్ని కాదు
ప్రేమికున్ని
నీవు దూరం అయినప్పటి నుంచి
నా మనస్సు నాకు ఎదురు తిరిగింది
శరీరంకూడా నాతో లేకుడా
వాటికవే ముక్కలుగా
విడిపోతున్నాయి..
నేనో చెక్కబొమ్మను అయ్యాను
మనసు ఉంది  ఆమనసులో నీ ఉన్నావు
నన్ను నేను కోల్పోతున్నా
కనిపించని నీకోసం
నా అన్వేషన సాగిస్తూ వస్తున్నా
నాకోసం ఉంటావా
చివరి చూపు దక్కించవా ప్రియా