. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Tuesday, February 11, 2014

చిలిపిగ చూస్తావలా.. పెనవేస్తావిలా.. నిన్నే ఆపేదెలా..

చిలిపిగ చూస్తావలా.. పెనవేస్తావిలా.. నిన్నే
ఆపేదెలా..
చివరికి నువ్వే అలా.. వేస్తావే వలా.. నీతో వేగేదెలా..
ఓ ప్రేమా.. కన్నుల్లో వాలే రోజు ఎంతో బాగున్న
నీ కలా..
కొన్నాళ్ళే అందంగా ఊరిస్తోంది ఆ పై
చేదెక్కుతోందిలా..
కడదాకా ప్రేమించే దారేదో పోల్చేదెలా..
చిలిపిగ చూస్తావలా.. పెనవేస్తావిలా.. నిన్నే
ఆపేదెలా..
చివరికి నువ్వే అలా.. వేస్తావే వలా.. నీతో వేగేదెలా..
.
నిప్పే ఇలా చేరగా మాటే మార్చి మాయే చెయ్యాలా
నన్నే ఇక నన్నుగా ప్రేమించని ప్రేమేలా
ఊపిరే ఆగేదాకా ఏదో ఒక తోడుండాలా
నన్నింతగా ఊరించేస్తూ అల్లేస్తోందే నీ సంకెలా
కొంచెం మధురము కొంచెం విరహము ఇంతలో
నువ్వు నరకం
.
కొంచెం స్వర్గము కొంచెం శాంతము గొంతులో
జారు గరళము
కొంచెం పరువము కొంచెం ప్రళయము గుండెనే
కోయు గాయము
కొంచెం మౌనము కొంచెం గానము ఎందుకీ
ఇంధ్రజాలము
.
ఇన్నాళ్ళుగా సాగినా ప్రేమ నుంచి వేరైపోతున్నా
మళ్ళీ మరో గుండెతో స్నేహం కోరి వెళుతున్నా
ప్రేమనే దాహం తీర్చే సాయం కోసం వేచానిలా
ఒకో క్షణం ఆ సంతోషం నాతోపాటు సాగేదెలా ఎలా
చిలిపిగ చూస్తావలా.. పెనవేస్తావిలా.. నిన్నే
ఆపేదెలా..
చివరికి నువ్వే అలా.. వేస్తావే వలా.. నీతో వేగేదెలా..
.
ఓ ప్రేమా.. కన్నుల్లో వాలే రోజు ఎంతో బాగున్న
నీ కలా..
కొన్నాళ్ళే అందంగా ఊరిస్తోంది ఆ పై
చేదెక్కుతోందిలా..
కడదాకా ప్రేమించే దారేదో పోల్చేదెలా..