. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Wednesday, August 12, 2015

అక్కరకు రాని జీవితం

ఆక్రోశం అవదులు దాడి 
అక్కరకు రాని జీవితం 
అవమానించి ..దూరం 
అయిన క్షనాలను తలచుకొని
ఆ రెండు కన్నీటి చుక్కలు
కన్నీటి చివరల్లో
శవాలమల్లే  వేళాడుతున్నాయి
వాలే భుజం లేక…
తుడిచే చేతులకోసం తడుముకొంటూ 
నా మనసులో హృదయం లో 
ఆ రెండు మాటలు నన్ను 
నా నాలికను చిధిమేస్తూ
ఆ క్షరాలు 
గొంతుకలో నొక్కివెయ్యబడుతున్నాయి
వినే మనసు లేక…
నాలోనూండీ నాలోకి 
తిరుగుతూ నన్ను ముక్కలు చేస్తుంది