. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Thursday, December 26, 2013

మనసరా మరణించే వరకు నన్ను నేను హత్తుకోవాలిగా

 ఏదో గుండెల్లో 
తెలియని దిగులు
కనిపించని కారణమేదో 

గుచ్చుతోంది
కల్లేదురుగా 

నిజం కనబడుతున్నా
అది నిజంకాదేమో అని
నన్ను నేను చంపుకొని అనుకొన్నా
నిజం అబద్దంగా 

ఎలా మారుతుంది చెప్పూ
యేదో అలికిడి 
నిన్ను పిలుస్తోందా
నన్ను తొలుస్తోందా
మనసేనా

యేముంటుంది....
మళ్ళి అదే మతిలేని కాదు కాదు
మెదడు తినేసె ఆట మొదలెడ్తోంది......
"నువ్వు కాల్చుకుంటావ?? 

నన్ను కాల్చమంటావ???"
దాని ఈ అలుపెరుగని ప్రశ్న
విని విని సమధానం చెప్పలేకో,
చెప్పటమ ఇన్ష్టం లేకనో,
చెప్పిన అది ఆగదనో,
చెప్పటానికి యెమి లెకనో....
మౌనమే దాని అన్ని 

ప్రశ్నలకి సమధనంగ ఇచ్చేశా...
ఇక దానికి 

సంధానంతో పనేముంది
దాని మాటలు అది రుజువు 

చేసింది తనని కాల్చుకుంటూ....
నన్ను కాల్చటం దానికి 

యెంతో ఇష్టమైన ఆట.
దాని ఆట కొసం 

అది పేర్చె చితి శరం లేని
అంపశయ్య నాకూ తెలుసు...
కాని తప్పదు తరలి రాని
మృత్యు పాశం తలుపు 

తెరచి కౌగిలించుకునే వరకు
తరుగుతున్న ఆయువునే 

ఆయుధం చేసుకుని
కరిగిపొతున్న కన్నీటి ఆశరాతో 

నిత్యం నన్ను 
నేను వెతుక్కుంటూ ……..
కొత్త ఆశలను, 

కనురెప్పల మాటున
తప్పిపొయిన 
చిరునవ్వు కాంతి రేఖలను ………
నేనే బూస్తాపితం చేసుకుంటూ......
చెసుకుంటున్నానో అనుకుంటున్నానో....
కని వెంటపడ్తున్న వెదనను

గతాన్ని తరుముకుంటూ
మనసరా మరణించే వరకు 

నన్ను నేను హత్తుకోవాలిగా