. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Sunday, November 25, 2012

అవును నేనూ ఇంకా గుర్తున్నానా..ప్రియా!

కలనైనా చూద్దామని
కనులు మూస్తే,

నీటి సుడుల మాటు
నీరూపం కరిగిపోయింది,
జ్ఞాపకాల సుడిగుండం
నన్ను ముంచివేస్తుంది,

నా హ్రుదయం లయ
తప్పుతున్నట్టుగా వుంది,
నా చెక్కిలి చెమ్మగిల్లుతోంది,

ఇంతలోనే.....
తీయ్యటి స్వరం
పలుకరించింది
మదిలో మొదలైంది
కలవరింత
నా చెక్కిలిని తడుముతూ..
నను ఓదార్చుతున్నట్టుగా వుంది,
అది నీవే కదా ప్రియా!
అవును నేనూ ఇంకా గుర్తున్నానా..
అంతమంది నీస్నేహితులమద్యి నేను ..నా పిచ్చిగాని..
నీవు నన్ను గుర్తుపెట్టుకునేంత గొప్ప బందం కాదుకదా
ప్రతిక్షనం తలచుకొనేంట..ప్రేమ నా పైనీకు లేదుగా
ఏంటో ఎప్పుడూ ఇలా పిచ్చిగా ఆలోచిస్తాను నీగురించి..
ప్రియా అంతకు మించి ఏంచేయలేను..
ఏంచేయగలను చెప్పు ప్రియా