. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Tuesday, November 13, 2012

మీ జీవితాళ్ళో వెలుగులు విరజిమ్మాలి..దీపావలి కాంతుల సాక్షిగా

బ్లాగ్  మిత్రులకు
దీపావలి సుభా కాంక్షలు
ఈ రోజు వెలిగే దీపాల్లా
మీ జీవితాల్లొ  వెలుగులు నిండాలి
మనసునిండా ఆనందంతో..,
మీ జీవితం ఆ నందంగా గడవాలి
ప్రతిరోజు ప్రతినిమిషం
మీ జీవితాళ్ళో వెలుగులు విరజిమ్మాలి
దీపావలి  కాంతుల సాక్షిగా
Wish U Happu Dewali to All My Friends