. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Wednesday, November 7, 2012

రగులుతున్న వయసు తోటలో

రగులుతున్న వయసు తోటలో
కదిలివస్తున్న ఓ చిన్నదానా
పచ్చిక నీ వెచ్చని పొద జవ్వనలే కానంగానే
బగబగ మండే తన చితినే పేర్చే
కసి కసి చూపే నీలాల మెరుపై
అందమంతా నడువంపుల ముచ్చెమట న ఆవిరాయెనె

సందె గాలి వీచే ఫైర గాలి మండే
గలగలా పారే ఏరు పొంగులు వారె వలపు
నూనూగుగా తగిలే తనువే నాజూకుగా తపనై రగిలే
నీ వంపులో ఒదిగే తళుకే కవ్విమ్పులే కసిగా అలికే
జివ్వు మంటే ఎద కేవ్వుమంటే మదనుడి రాతినే
కాదనే చిన్నదానా నీ నడిసంద్రణ నన్ను చేరనివ్వుమా
నా మదిలో రగిలే చితికి కమగ్ని ని అందించవా .......