. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Sunday, November 25, 2012

ఎదో ఒక అదృస్యి హస్తం నన్ను చంపేస్తోంది...ప్రియా

గుండె నిండానీవు
మదినిండా నీతలపులు
ప్రపంచం అంతా గజిబిజి
నీవు లేని నా ఊహ
బరించడం కష్టంగా ఉంది
ఎదో ఒక అదృస్యి హస్తం
నన్ను చంపేస్తోంది...
అది నీజ్ఞాపకాల ప్రతిరూపమా
చుట్టూ మట్టి మరకలు
ఎదో అయిపోతున్నా ప్రియతమా
నీవు లేని నా చావు నాకు ఇక్కడ కనిపిస్తోంది
ఈ జన్మలో కనిపించమేమో
అందుకే మరో జన్మకొసం నీకు దూరంగా
వెల్లి పోతున్నా మిత్రమా
నీకు గుర్తుకొస్తే ఒక్క కన్న్నీటి బొట్టూ ను కూడా
వేష్టు చేయ్యకు ప్రియాతమా...?