. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Thursday, November 29, 2012

మమత అనే అద్భుత అనుబంధానికి అంకురానివో

మంచి అనే ఉద్యానవనంలో
వికసించిన కుసుమానివో.
మది అనే నదిలో ప్రవహించే
అమౄతానివో
మమత అనే అద్భుత
అనుబంధానికి అంకురానివో

మనసు పాడే
సుమధుర గీతానికి పల్లవివో...
మనసు అనే వేదికపై వయసు
వేసే నౄత్యానివో
వయసు వేసే నౄత్యానికే
ఓ చక్కటి అభినయానివో
జ్ఞాపకమను వేదికపై చెలరేగిన
అలల తాకిడివోవెల్లువై
తీరాన్నిచేరి అలసిపోయిన
కడలి కెరటానివో...
ఊహ అనే మహాసముద్రమో
ఎగసిపడుతున్న అల నీవో
స్వప్నమను నందన వనంలో
నేను కట్టుకున్న
సౌధానివోమమకార
మను పూతోటలో
సుగంధాలు వెదజల్లే
పారిజాతానివోఅలంకారం
అను హారంలో పొందికగా
ఒదిగిపొయిన మణిపూసవో...
చెలిమి అనీ పేరుతో నీవు కోరే
చేయూతకునేను ఎల్లపుడూ
సిద్ధంమైత్రి అనే మరోపేరుతోనైనా
దరికిచేరితేకలిసి పయనిద్ధాంనిర్వచనం
లేని ప్రేమకి కుడా ఓ అందమైనఅర్ధాన్నందించిన
ఓ స్నేహమాఅంతేలేని నీ స్వరాజ్యంలో
నాకు కూడాకాసింత చోటు కల్పించవూ....