. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Saturday, November 3, 2012

ఏమైందో మనసుకు..ఎక్కడికో వెళ్ళింది

ఎదుట నిను చూసాక
ఎదలో అలజడి రేగే కదా

ఎక్కడ దానవో
ఏమాయో ఏ మంత్రమో

ఎదనే దోచావు

ఎగసే అలలా
ఎదుటే నిలిచావు

ఏమైందో మనసుకు
ఎక్కడికో వెళ్ళింది

ఎక్కడ నువ్వుంటే అక్కడే నేను

ఏమి చెప్పాలి ఎలా చెప్పాలి
ఎదలో దాగిన భావాన్ని

ఏనాడు నిన్ను చూసానో
ఎప్పుడో నీవాడ నయ్యాను